top of page

กระทรวงทรัพยากร หนุนโครงการ "อิ่มท้องน้องเต่า"

สำนักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Oct 18, 2023

เพิ่มโอกาสรอดชีวิตเต่าทะเลและคืนความสมดุลห่วงโซ่อาหารใต้โลกท้องทะเล

เพิ่มโอกาสรอดชีวิตเต่าทะเลและคืนความสมดุลห่วงโซ่อาหารใต้โลกท้องทะเล


bottom of page